Provanti logo

Provanti s.r.o.

Prodej ordinace

Prodej ordinace lze realizovat několika způsoby, a to s ohledem zejména na to komu je ordinace prodávána a kdo je prodávajícím. Pomáhali jsme již realizovat prodej ordinace kdy stávající její majitel (stále ještě jako OSVČ – legislativní změny od 1.9.2015) ji prodával jinému lékaři, stejně tak jsme pomáhali při prodeji ordinace provozované již jako SRO taktéž jinému lékaři. V těchto případech byly prodeje realizovány na základě tržně sjednaných podmínek a v tom duchu uzavřených smluv. Také jsme ovšem pomáhali při převodu (dalo by se i říci darování) ordinace, která přecházela na nového majitele v rámci rodiny (doslova z otce na syna). Tomu také odpovídal jiný typ použité smluvní dokumentace. Součástí těchto transakcí byl vždy i převod majetku a vybavení ordinace na kupujícího včetně nastavení smluvních vztahů o jeho využití.

Obvykle je prodej ordinace (pokud ta je provozována již v SRO) realizován formou prodeje obchodního podílu,následně je svolána valná hromada nového nabyvatele, aktualizována společenská smlouva a změněn zápis v obchodním rejstříku (nový společník, nový jednatel, nové sídlo apod.). Dále se musí zajistit změna registrace poskytovatele zdravotních služeb na Krajském úřadu odbor zdravotnictví (uvedení změny společníka, jednatelů, atd., popř. nového odborného zástupce) a ohlášení této změny zdravotním pojišťovnám.

Již jsme realizovali více než 40 převodů lékařských ordinací na nového majitele.

Při prodeji ordinace nabízíme služby při:

  • Stanovení prodejní ceny ordinace
  • Přípravě smluvní dokumentace k prodeji ordinace a souvisejícího majetku
  • Jednání s bankami o poskytnutí úvěru na koupi ordinace
  • Aktualizaci společenské smlouvy, zápisu do obchodního rejstříku
  • Vedení účetnictví koupené ordinace